Algemene Voorwaarden


GSG is bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel bekend als Glas Specialisme Gooiland bv.

Artikel 1: Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoop en levering van goederen, van het verrichten van diensten en van aanneming van werk die de Glas Specialisme Gooiland (GSG), gevestigd te Tiel, sluit met een wederpartij, nader te noemen “de opdrachtgever”.

1.2

Afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde op aanvraag bij de Glas Specialisme Gooiland (GSG) gratis verkrijgbaar.

1.3

Eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Glas Specialisme Gooiland (GSG) schriftelijk zijn aanvaard. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Artikel 2:

Offertes

2.1

Offertes/aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes/aanbiedingen een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2.2

Indien een offerte/aanbieding als genoemd in lid 1 van dit artikel door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Glas Specialisme Gooiland (GSG) gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod schriftelijk te herroepen.

2.3

Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

2.4

De in de offertes vermelde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.

2.5

Alle bij de offerte/aanbieding verstrekte gegevens zoals tekeningen, berekening, monsters e.d. worden door Glas Specialisme Gooiland (GSG) met grote zorgvuldigheid aangeduid doch gelden slechts als indicatie tussen partijen.

2.6

Glas Specialisme Gooiland (GSG) is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte/aanbieding vermelde prijs, indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

2.7

Glas Specialisme Gooiland (GSG) is in geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonische en/of per fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.

Artikel 3:

Overeenkomst

3.1

Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien Glas Specialisme Gooiland (GSG) een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Telefonisch gegeven orders resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door Glas Specialisme Gooiland (GSG) schriftelijk zijn bevestigd.

3.2

Elke overeenkomst wordt door Glas Specialisme Gooiland (GSG) onder de opschortende voorwaarden gesloten, dat de kredietwaardigheid, van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van Glas Specialisme Gooiland (GSG) door de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd.

3.3

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft Glas Specialisme Gooiland (GSG) het recht, op kosten van de opdrachtgever, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

3.4

Glas Specialisme Gooiland (GSG) zal bij de uitvoering van alle overeenkomsten, waarbij hij gebruik kan maken van de diensten van derden, jegens de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 4:

Prijsverhoging

4.1

Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode de prijzen van materialen, halffabrikaten, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van Glas Specialisme Gooiland (GSG) dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor Glas Specialisme Gooiland (GSG) meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Glas Specialisme Gooiland (GSG) gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl Glas Specialisme Gooiland (GSG) op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 5:

Overmacht

5.1

Ingeval na het totstandkomen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Glas Specialisme Gooiland (GSG) bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Glas Specialisme Gooiland (GSG) gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van Glas Specialisme Gooiland (GSG) te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de opdrachtgever, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

5.2

Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Glas Specialisme Gooiland (GSG) zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Glas Specialisme Gooiland (GSG) en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Glas Specialisme Gooiland (GSG) gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Glas Specialisme Gooiland (GSG) kunnen worden toegerekend.

5.3

In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, doch niet limitatief, als overmacht:

 • natuurrampen;
 • ziekten van epidemisch karakter;
 • oorlogen, internationaal of nationale gewapende conflicten en
  voorbereidingen daartoe;
 • maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden;
 • stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen,
  materialen en/of halffabrikaten;
 • blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder
  begrepen;
 • staking of arbeidsonlusten;
 • wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven;
 • uitvallen van productiemogelijkheden c.q. machines.

Artikel 6:

Afroeporders

6.1

Indien tussen Glas Specialisme Gooiland (GSG) en de opdrachtgever een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 7:

Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst

7.1

Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Glas Specialisme Gooiland (GSG), kan de opdrachtgever tot annulering van de overeenkomst komen, danwel tot terugzending van reeds geleverde zaken.

7.2

Indien op grond van het in lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt door opdrachtgever aan Glas Specialisme Gooiland (GSG) verschuldigd alle redelijk werkelijk gemaakte kosten alsmede de gederfde winst.

7.3

Glas Specialisme Gooiland (GSG) heeft het recht, indien de opdrachtgever (koper) in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door Glas Specialisme Gooiland (GSG) uitgevoerde leveringen te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens de koper op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.

7.4

Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken, dit laatste ter beoordeling van Glas Specialisme Gooiland (GSG), danwel diens kredietverzekeringsmaatschapij.

7.5

De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de opdrachtgever (koper) in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegarandeerd wordt, niet een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever (koper), dit in overleg met Glas Specialisme Gooiland (GSG).

Artikel 8:

Levering

8.1

De levering van zaken geschiedt franco werk, tenzij het geleverde een bedrag van € 250 niet te boven gaat, in welk geval vrachtkosten in rekening gebracht worden. Glas Specialisme Gooiland (GSG) bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

8.2

De opdrachtgever is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het eerste lid van dit artikel te doen plaatsvinden. De opdrachtgever zal Glas Specialisme Gooiland (GSG) alle medewerking verlenen teneinde het lossen van de zaken ononderbroken en binnen redelijke tijd te laten plaatsvinden. Bij de lossing dient de opdrachtgever de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.

8.3

Indien overeengekomen is levering af fabriek danwel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de opdrachtgever gekozen vervoermiddel.

Artikel 9:

Risico

9.1

Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor het risico van Glas Specialisme Gooiland (GSG) tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.

9.2

Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico voor de opdrachtgever.

9.3

Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor Glas Specialisme Gooiland (GSG) voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de opdrachtgever overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10:

Verplichtingen van de afnemer

10.1

Bij levering franco werk:

1. Indien franco werk wordt geleverd dient de opdrachtgever
zichtbare tekorten op beschadigingen direct op de afleveringsbon
of het vervoersdocument te laten aantekenen, danwel voor de
expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.
2. Indien de zaken franco werk worden geleverd aan een derde die
deze zaken houdt voor de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever
verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hen heeft
ontvangen.

Bij levering af magazijn:

3. Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt dan dient de
opdrachtgever onmiddellijk na levering de zaken te controleren,
teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst,
met name voor wat betreft de bepaaldheid van deze zaken, de
kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, danwel
die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen
worden.

Algemeen:

4. De opdrachtgever dient de emballage op eerste verzoek van
Glas Specialisme Gooiland (GSG) aan haar af te geven
5. De opdrachtgever dient omniet, tenzij anders overeengekomen,
bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkranen c.q. bouwliften en
steigers ter beschikking te stellen indien dit voor lossing en
plaatsing van de af te leveren zaken noodzakelijk is.

Artikel 11:

Montage/installatie

11.1

De volgende leden zijn van toepassing indien de montage door Glas Specialisme Gooiland (GSG) geschiedt.

11.2

De opdrachtgever is jegens Glas Specialisme Gooiland (GSG) verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Glas Specialisme Gooiland (GSG) wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

11.3

Onverminderd het bepaalde in lid 2 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. Het personeel van Glas Specialisme Gooiland (GSG), zodra dit op de
plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan
aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren
en bovendien, indien Glas Specialisme Gooiland (GSG) dit
noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig
aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de
overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het
personeel van Glas Specialisme Gooiland (GSG) aanwezig zijn;
c. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor
het benodigde transport;
d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en
montage;
e. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap
en andere zaken aanwezig zijn;
f. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp-
en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en
ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het
bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur
tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Betuwse
Glasgroothandel BV staan;
g. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen
zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van
de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen;
h. Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op
de juiste plaats aanwezig zijn.

11.4

Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.5

Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 15 van overeenkomstige toepassing.